آزادی ؟ آهان خوب شد پرسيدی بذار برات بگم :
اينه که هر چند سال يکبار توی خيابون ميزنيم و ميرقصيم آزاد…. کسی کاری نداره ،
ميره تا………..چند سال دیگه
البته اگر اين وسط مسط ها برای رقصيدن روی پشت بوم زندانی ات نکرده باشن….خب دوباره ميريم يه رقصی ميکنيم تو خيابون مگه چيه؟
و ميره تا……..چند سال دیگه …
البته اگر اين وسط مسطا از بی پولی و رنج خودکشی نکرده باشيم…ميريم وسط خيابون يه رقصی ميکنيم يه ذره شاد ميشيم…شادی لازمه
بعد ميره تا….چند سال دیگه ،
البته اگر اين وسط مسطا بجرم بد حجابی ، رفتن تماشای فوتبالی چيزی، مهمونی ، شرکت در کنسرتی چيزی زندانيت نکرده باشن،
خب ميريم تو خيابون يه رقصی ميکنيم مگه چيه بده ؟!….
و اونوخ ميره تا……..چند سال دیگه …
البته اگر اين وسط مسطا…
ميرقصيم آزاد وسط خيابون بشکن ميزنيم
اونوخ ميره تا…..چند سال دیگه
البته اگر…
آزادی خوبه ، شاد ميشيم…

پاسخ دادن