شاید بتوان گفت اهمیت قیمت دلار در اقتصاد ایران همانند اهمیت نرخ بهره پایه در اقتصادهاى توسعه یافته است. متغیرى کلیدی که تغییرات آن مى تواند بسیارى از متغیرهاى اقتصادى همانند تورم، تورم انتظارى، صادرات ، واردات و تغییرات قیمت برخى دیگر از متغیرها همانند قیمت سکه ، مسکن و ارزش سهام شرکت ها راشاید بتوان گفت اهمیت قیمت دلار در اقتصاد ایران همانند اهمیت نرخ بهره پایه در اقتصادهاى توسعه یافته است.

متغیرى کلیدی که تغییرات آن مى تواند بسیارى از متغیرهاى اقتصادى همانند تورم، تورم انتظارى، صادرات ، واردات و تغییرات قیمت برخى دیگر از متغیرها همانند قیمت سکه ، مسکن و ارزش سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار مى دهد و از این جهت پیش بینى جهت حرکت آن در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

قیمت دلار از ابتداى دولت آقاى روحانى در یک کانال صعودى قرار گرفته و در این چهار سال، سه بار افزایش قیمت و سه بار کاهش داشته است اما هر کاهش قیمت کمتر از میزان بار قبل بوده است و همین امر سبب شده است که قیمت دلار از قیمت نزدیک به 2850 تومان دراین چهار سال به قیمت حدود 3750 تومان رسیده است .

همانطور که از تحلیل کانال صعودى قیمت دلار مشخص است دلار تا انتهاى سال مى تواند تا عدد نزدیک 3900 تا 4000 تومان افزایش یاید اما سوال اساسی آن است که پس از رسیدن به سقف کانال در طى ماههاى آینده  چه مسیری را دنبال مى کند؟

براى پاسخ به این سوال باید به عواملى که مى تواند بر روى قیمت دلار در طى ماههاى آینده اثر بگذارد اشاره کرد ، عواملى همانند :

– نحوه واکنش ایران به تمدید تحریم هاى آمریکا بر علیه ایران – تحریم های تازه آمریکا

– نحوه واکنش دولت ترامپ به توافق نامه هسته اى

– اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز

– اختلافات بوجود آمده میان کشور های عربی و قطر و تاثیر آن بر قیمت نفت

به عنوان مثال همانطور که در سال 92 و پس از روى کار آمدن یک دولت میانه رو و توافق نامه اولیه ژنو قیمت دلار نزدیک به 1000 تومان کاهش قیمت داشت ، هر گونه تنش در برجام و توافق هسته اى از سوى ایران یا دولت ترامپ مى تواند قیمت دلار را با شتاب از کانال چهار ساله خود به سمت بالا خارج کرده و به سمت قیمت های بالاى بیشتر از 3900 تومان یا شاید تا نزدیک 4000 تومان با شتاب متوسطی حرکت کند.

به دلیل همین اثر تحولات سیاسی بر روى قیمت دلار ، در صورت ادامه تنش بین دول عربی و تاثیر آن بر بازار نفت، قیمت دلار مى تواند باز هم از کانال ترسیم شده خارج شده و به قیمت هاى بالاى 3900 تومان برسد .

همچنین در پی پیروزى آقاى روحانى یا یک دولت میانه رو در انتخابات ریاست جمهورى گذشته و اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز که به نظر مى رسد به دلیل حساسیتهاى بالاى آن اجراى آن توسط بانک مرکزى طی چند ماه آینده بعید باشد، نحوه اجراى این سیاست نیز مى تواند مسیر تازه اى را براى قیمت دلار ترسیم کند .

در صورت واگذارى تعیین قیمت به بازار پس از یکسان سازى نرخ ارز ، باز هم باید منتظر شتاب افزایش نرخ ارز پس از آزاد سازى باشیم و سپس عوامل عرضه و تقاضا و میزان صادرات نفتى و غیر نفتى و واردات مى تواند روند حرکت قیمت دلار را در میان مدت تعیین کنند و همچنین در صورت اجراى سیاست یک سازى نرخ ارز به صورت دستورى با آنکه ممکن است قیمت ارز در رقمى کمتر از ۴٠٠٠ تومان تک رقمى شود اما استمرار و حفظ قیمت در این کانال در بلند مدت ناممکن به نظر مى رسد .
در پایان مى توان گفت که قیمت دلار با توجه به چهار عامل سیاسی و اقتصادى اثرگذار ذکر شده در بالا پس از احتمال اصلاح قیمت هاى مقطعى و کوتاه مدت، در ادامه سال 96 مى تواند کانال تکنیکال افزایشی سالهاى گذشته را از بالا شکسته و به سمت بالا قیمت هاى بالاى 3900 تومان و شاید تا نزدیک به 4000 حرکت کند و شیب و میزان افزایش قیمت طی چند ماه  آینده را متغیرهاى سیاسی همانند جدال های اصول گرایان و اصلاح طلبان پس از انتخابات و فضای حاکم ایجاد شده، ادامه یا عدم ادامه تنش میان دول عربی، استمرار یا عدم استمرار توافقنامه هسته اى و واکنش دولت ایران و دولت تازه آمریکا به برجام تعیین خواهد کرد اما به نظر مى رسد در هر سناریوی سیاسی یا اقتصادى در ادامه سال 96 افزایش حداقل 2٠٠ تومانى قیمت دلار در ماه های آینده بسیار محتمل خواهد بود .

پاسخ دادن