نماز جمعه تهران – 23 تیر 96
موحدی کرمانی
قیامتی است. والله قیامتی است.
1. می گویند یک جاهایی کشف حجاب هم احیانا هست.
2. می گویند در بعضی از ماشین ها چیزی شبیه کشف حجاب وجود دارد.
3. باید نیروی انتظامی با قاطعیت با چنین افرادی برخورد کند.

پاسخ دادن