دغل بازی و دروغ پردازی صدای و سیمای رژیم چیزی از ارزشهای رضا شاه کبیر، این بزرگ مرد تاریخ ایران نمی کاهد. تاریخ همواره به درستی قضاوت کرده است. همانگونه که این روزها قضاوت می کند. در هر محفلی و جمعی وقتی صحبت از ایران نوین می شود، امکان ندارد که یادی از او نشود و جمله ی ” نور به قبرش ببارد” و یا “خدا بیامرز” را نشنویم.

1 COMMENT

پاسخ دادن