مصاحبه جنجالی شهرام جزایری در خصوص بحران نظام بانکی ایران و بابک زنجانی:

 

پاسخ دادن