این آخوند در ادامه می گوید: ” وزیر ارشاد اگر مجوزی صادر می کند پایش بایستد و لغو کنسرت ها را گردن ما طلبه ها و امام جمعه ها نیاندازد، امام جمعه ها و طلبه ها که قدرت اجرایی ندارند. شما اگر مجوزی صادر کردید، پایش باستید و برگزار کنید. بیخود فرافکنی نکنید.”

پاسخ دادن