صرفا جهت اطلاع:
این ویدئو بخشی از یک سریال تلویزیونی است که در ایران پخش می شود تحت عنوان “گسل”.
این سریال به مشکلات یکی از مدیران بلند پایه دولتی می پردازد که جدیدا به علت پاپوش های که برایش دوخته شده از کار بیکار شده است.

پاسخ دادن