بعد از احمدی نژاد این بار بقایی نیز اقدام به انتشار فیلمی نمود و در این فیلم سعی کرد از اتهامات منتسب به خود در قوه قضائیه برائت بجوید…

پاسخ دادن