تهدید به مرگ مسیح علی نژاد توسط یک آتش به اختیار – ببینید چگونه فعالیت آزادی خواهانه یک فعال رسانه ای لرزه به جان رژیم انداخته است!

رژیم از جریان آزاد به شدت وحشت دارد و وحشت آنها در تهدیدات این آتش به اختیارها کاملا مشخص است.

پاسخ دادن