نخستین روز بعد از برجام بد فرجام و صفحه نخست روزنامه های ایران – چهارشنبه 19 اردیبهشت 97 – اکثر روزنامه ها در ایران به چاپ دوم رسیدند.

پاسخ دادن