یونیکا سیاسی –  برخلاف تصویر تبلیغاتی که رهبرنظام می‌کوشد از خود و حکومت ارائه دهد، پرهیز و بلکه گریز کانون حاکمیت سیاسی در ایران از مذاکره با ایالات متحده، نشانه‌ای محسوس و مهم از عدم‌ اقتدار رژیم است.

 

پاسخ دادن