چندیست حکومت ایران بی محابا دنیا را به بستن #تنگه_هرمز تهدید میکند . حسن روحانی امروز پا را فراتر گذاشت و گفت تنگه های دیگر هم هست (باب المندب) که میتوانیم آنها را هم ببندیم . این تهدیدات در راستای زمزمه های رسانه های امنیتی در ایران است . تمام این تهدیدهای بی محابا یک دلیل میتواند داشته باشد . خرج از آبروی کشور ایران ، سود برای جیب روسها !!! نتیجه : بیمه کردن حکومت ملایان در ایران

پاسخ دادن