اعتراضات سراسری در ایران هر روز کمابیش جریان دارد و دقیقا همین موضوع رژیم و نیروهای سرکوبگرش را دچار فرسایشی شدیدی کرده است . در این خصوص مصاحبه ای تقدیم میشود از دکتر « مهرداد درویش پور »، جامعه شناس و استاددانشگاه در سوئد  برای بررسی این اعتراضات و حضور مردم در این اعتراضات زنجیره ای…

 

پاسخ دادن