در گزارشی که در سال پیش در رسانه واشنگتن پست چاپ شد گویا تمام این روزها پیش بینی شده بود . امروز سرنگونی با همان شیبی به پیشش میرود که بر روی آن برنامه ریزی شده . این میان شاید مرگ خامنه ای کاتالیزوری برای تسهیل و به نتیجه رسیدن این جنبش اعتراضی سیاسی باشد .

پاسخ دادن