شاهزاده رضا پهلوی؛ روز سه شنبه ۲۳ امرداد ۱۳۹۷ با انتشار بیانه ای؛ معاهده ننگین فروش دریای خزر را محکوم نموده و گفته است: پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست. چرخشی بزرگ اما در کار است. بیداری و خودآگاهی ملی روزافزون شما، ناقوسِ مرگِ  تبهکاران، و نوزایش و فَرَشگَرد ایران را به صدا درآورده است.

پاسخ دادن