با امضای قرارداد ننگین دریای کاسپین و سعی روحانی و دار و دسته اش در ماستمالی این خیانت ، بسیاری از ایرانیان این قرارداد را باجی برای بقای حکومت ملایان تلقی میکنند . پوتین با درک وضعیت رژیم ایران ، پس از اشغال کریمه با رفراندوم  ، خزر را نیز با کنوانسیون تقلبی به امپراطوریش الحاق کرد .

پاسخ دادن