اقتصاد ی که بنیان گذار رژیم آنرا «مال خر» میدانست امروز پاشنه آشیل و اهرم فروپاشی این نظام سراپا فساد شده است . دولتمردان نظام ملایان یا هر روز خبر متواری شدنشان منتشر میشود و یا تشت جدید رسوایی شان بر زمین میافتد . در چنین اوضاعی باید گفت «تاریخ مصرف نظام دزدسالار به سر آمده است »

پاسخ دادن