شاهین نجفی هنرمند نام آشنای ایران؛ نگاهی انداخته به شرایط داخل ایران و دیدگاهش را در خصوص آینده ناگوار ایران و مسئولیت مردم و هنرمندان در قبال این آینده ناگوار بیان کرده است. این برنامه در ۴ بخش تقدیم شما بزرگواران می گردد.

 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش پایانی

 

پاسخ دادن