#ظریف با وقاحت میگوید « #دوام_میاوریم » اما هم نظام جهل و مرگ میداند و هم مردم ایران که اگر آنها با تمام دنیا هم سازش کنند و دوام بیاورند در برابر #مردم_ایران دوام نخواهند آورد

 

 

پاسخ دادن