#رژیم_ایران برای رسیدن به #مقاصد_شوم خود همواره از گروهی به نام #خودسرها بهره برده اند و هر جا که دم انها در تله گیر کرده همه چیز را  به گردن افرادی موهوم و مبهم با نام خودسرها انداخته اند . اما خودسرها کیستند ؟

پاسخ دادن