#رژیم_ایران گام به گام به مرحله افروختن #آتش_جنگ نزدیک میشوند . با اینکه مقامات امریکایی از این موضوع تا حد امکان دوری میکنند ولی سرداران و امیران خود فروخته سپاهی در ارتش سعی در دمیدن در این آتش خفته دارند .

پاسخ دادن