در برنامه امروز ایران در رسانه های جهان به چند مقاله و خبر از خبر گزاری ها و صفحات زیر پرداخته شده است:
۱. رویترز ۲. یون هاپ ۳. جرزالم پست

پاسخ دادن