رژیم ولی فقیه در آستانه فروپاشی قرار دارد و این فرقه تبهکار برای برقرار ماندنشان دست به هر ترقندی میزند . گاه اپوزوسیون را با کمک نفوذی هایش به جان هم میاندازد ، گاه فاجعه زیست محیطی میسازد و گاه بمب گذاری میکند و انرا در بوق و کرنا میکند . ولی ما مردم باید توجه داشته باشیم که هدف ما یکیست و آن براندازی و استقرار یک حکومت دموکراسی مدار با رای آزاد مردم است

 بر گرفته از مقالات: رضا پرچی زاده

پاسخ دادن