در برنامه امروز #ایران_در_رسانه_های_جهان به چند #مقاله و #خبر از خبر گزاری ها و صفحات زیر پرداخته شده است:
۱. العریبه  ۲. گلوبالپست  ۳. دی ولت  ۴. بلومبرگ

پاسخ دادن